Doc-Direkt

 001 Coördinatie op hoog niveau
 002 Medische beroepen en opleidingen
 003 Oorlogsgetroffenen
 004 Telecommunicatie en Post
 005 Toezicht op de volksgezondheid
 006 Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg
 007 Bekostiging en verzekering van de gezondheidszorg
 008 De vaststelling van tarieven in de gezondheidszorg
 009 Ouderenbeleid
 010 Rechtspleging en rechtshulp
 011 Nationaliteiten
 012 Kwaliteit van de wetgeving
 013 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 014 Advisering in de gezondheidszorg
 015 (Beheer van de) Rijksbegroting
 016 Burgerluchtvaart
 017A Advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laagste instantie
 017B Tijdelijke waarneming van het Koninklijk Gezag
 017C Administratieve rechtsbescherming door de Raad van State
 018 Rijksdienst voor het Wegverkeer
 019 Belastingheffing
 020 Militair materieel
 021 Scheepvaart en maritieme Zaken
 022 Geldwezen
 023 Toelating van vreemdelingen
 024 Arbeidsomstandigheden
 025 Militair personeel
 026 Agrarisch onderwijs
 027 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 028 Waterstaat
 029 Staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden
 030 Buitenlandse Inlichtingendienst Inlichtingendienst Buitenland
 031 Politie vanaf 1994
 032 Flora en fauna
 033 Monumentenzorg
 034 Overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische oorlogsslachtoffers
 035A Grondprijsbeleid
 035B Pachtaangelegenheden
 036 Waarborgen van platina, gouden en zilveren werken
 037 Invoerrechten en accijnzen 1940 - 1962
 038 Invoerrechten en accijnzen 1962 - 1995
 039 Dienst Domeinen
 040 Geregeld toezicht
 041 Volksgezondheid en Milieu en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 042 Studiefinanciering
 043 Staatsschuld
 044 Bosbouw
 045 Rijkshuisvesting
 046 Voorlichting van de Rijksoverheid
 047 Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid
 048 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 049 Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
 050 Militaire operatiën
 051 Openluchtrecreatie
 052 Speciaal onderwijs
 053 Algemene Wetenschappelijke Beleidsvoorbereiding
 054 Gewasbescherming
 055 Wetenschappelijk onderwijs
 056 Nationale ombudsman
 057 Staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven
 058 Sociaal-Economische Raad
 059 Landinrichting
 060 Wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten
 061 Militaire Inlichtingendiensten
 062 Hoger beroepsonderwijs
 063 Voortgezet onderwijs
 064 Basisonderwijs
 065 Heffing van Rijksbelastingen
 066 Sociale verzekeringen
 067 Toezicht op het verzekeringsbedrijf
 068 Constitutionele zaken
 069 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)
 070 Staten-Generaal. Medewetgeving en Controle
 071 Kunsten
 072 Overheidspersoneel, Arbeidsverhoudingen bij de overheid
 073 Overheidspersoneel, Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel
 074 Overheidspersoneel, Buitensectorale arbeidsvoorwaarden
 075 Overheidspersoneel, Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit
 076 Overheidspersoneel, Arbeidsomstandigheden bij de overheid
 077 Overheidspersoneel, Personeelsinformatievoorziening en -administratie
 078 Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties
 079A Natuur- en landschapsbeheer
 079B Relatienotabeleid
 080 Agrarische handelspolitiek en exportbevordering
 081 Macro-economische politiek
 082 Energiebeleid
 083 Energiedelfstoffen
 084 Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat
 085 Goederenvervoer
 086 Personenvervoer
 087 Reclassering
 088 Bezitsvorming
 089 Sociale voorzieningen
 090 Wapens en munitie
 091 Consumentenbescherming en consumentenrecht
 092 Overheidsinformatievoorziening
 093 Mededingingsbeleid
 094 Milieubeheer
 095 Preventief toezicht op rechtspersonen
 096 Wetenschapsbeleid
 097 Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen
 098 Weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties
 099 Bijzondere rechtspleging
 100 Politie 1945 - 1993
 101 Adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel
 102 Dienstplicht
 103A Buitenland
 103B Ontwikkelingssamenwerking
 104 Kwaliteitszorg voor de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening
 105 Metrologie
 106 Bescherming van persoonsgegevens
 107 Gezondheid en welzijn van dieren
 108A Prijsbeleid
 108B Economische controle
 109 Mestbeleid
 110 Welzijn
 111 Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 112 Sanctiebeleid
 113 Coördinatie Integratiebeleid Minderheden
 114 Arbeidsverhoudingen
 115 Internationale volksgezondheid
 116 Internationale rechtshulp in strafzaken
 117 Voedings- en productveiligheid
 118 Auteursrecht
 119 Gratie
 120 Ruimtelijke ordening en geo-informatie
 121 Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg
 122 Binnenlandse veiligheidsdienst en voorgangers
 123 Verslavingsbeleid
 124 Rechterlijke macht
 125 Cultuurbeheer
 126 Internationale financiële en monetaire betrekkingen
 127 Vergoeding materiële oorlogs- en watersnoodschaden
 128 Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit in de sector onderwijs en wetenschappen
 129 Patiëntenbeleid
 130 Kansspelen
 131 Emancipatie en gelijke behandeling
 132 Deviezenbeleid
 133 Volksgezondheidssubsidies
 134A Arbeidsvoorzieningsbeleid
 134B Arbeidsvoorzieningsorganisatie
 135 Gevangeniswezen en ter beschikkingstelling (TBS)
 136 Volkshuisvesting
 137 Kabinet der Koningin
 138 Bevolkingsadministratie en reisdocumenten
 139 Friese taal
 140 Lijkbezorging
 141 Migratiebeleid
 142 Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden
 143 Organisatie Rijksoverheid
 144 Zondagswet
 145 Buitenlandse economische betrekkingen
 146 Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking
 147 In en uitvoerregelingen
 148 Industrie- en technologiebeleid
 149 Stimulering van het midden- en kleinbedrijf
 150 Regionaal en ruimtelijk economisch beleid
 151 Geldzuivering
 152 Kinderbescherming en Justitiële Jeugdzorg
 153 Rechtshandhavingsbeleid Openbaar Ministerie
 154 Vermogensrecht
 155 Agrarische markt- en prijsbeleid en voedselvoorziening
 156 Binnenvisserij
 157 Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en kwaliteit uitgangsmateriaal en biotechnologie
 158 Landbouwstructuurbeleid
 159 Zee- en kustvisserij
 160 Media, letteren en bibliotheken
 161 Algemene Rekenkamer
 162 Natuurlijke personen
 163 Justitiele documentatie
 164 Opvang asielzoekers
 165 Algemeen LNV-beleid
 166 De Nederlandse stay behind - organisatie
 167 Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen (Phophylaxefonds)(Praeventiefonds)
 168 Overheidspersoneel P-Direkt
 169 Kamers van Koophandel
 170 Toerisme
 171 (Inter)gemeentelijke organen
 172 Notariaat
 173 Productschap Tuinbouw
 174 Advisering Onderwijsraad
 175 Algemeen regeringsbeleid
 176 Bedrijfschap voor de groothandel en tussenhandel in aardappelen
 177 Centraal Fonds Volkshuisvesting vanaf 1988
 178 Drinkwatervoorziening
 179 Personeel en organisatie Commissariaat voor de Media
 180 Primair onderwijs
 181 Provinciale organen
 182 Gerechtsdeurwaarders
 184 College voor de toelating van Bestrijdingsmiddelen
 186 Nederlands buitenlands beleid vanaf 1990
 187 Bedrijfschap Afbouw
 188 Gefinancierde rechtsbijstand en rechtshulp vanaf 1975
 189 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 190 Informatie Beheer Groep (IBG)
 191 Centrale Financiële Instellingen (CFI)
 192 Rijksmuseale instellingen
 193 Erfgoedinspectie
 194 Raad voor Werk en Inkomen
 200 Douane
 201 Blauwe processen vanaf 2007
 202 Bedrijfsvoering 1985-2010, zorgdrager BUIZA
 203 Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 204 Generieke Selectielijst Defensie (GSD) vanaf 1945
 205 Selectielijst kerndepartement van Financien vanaf 1 januari 2010
 920 De gelddiensten bekeken (Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst)
 Beperking openbaarheid